China’s Jinghong Dam Runs ‘Tests’ Dropping Water Levels in Downstream Laos

China's Jinghong Dam Runs 'Tests' Dropping Water Levels in Downstream Laos